சபரமுவவின் உதவிக் கவுன்டர் - தொழில் வழிகாட்டல்

பிரதிப் பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) அலுவலகம்

சபரகமுவ மாகாண சபை

தகவல் அறியும் உரிமை

பெயர் குறிப்பிட்ட உத்தியோகத்தர்

திரு.பராக்கிரம பியசேன

பிரதிப் பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்)

+94718714270

+94452223082

+94452223082

parakramage@yahoo.com

தகவல் உத்தியோகத்தர்

திரு. பீ. டி.ஜே. கே.கொடகே

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

+94718714380

+94452233779

+94452222173

godagegdjk@yahoo.com


தகவல் சட்டத்தின் மூலம் தகவல்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் ஆவணங்கள்

தகவல் சட்டம் தொடர்பான விசேட இணையத்தளம்

பிரதான செயலாளரின் செலவினத் தலைப்பின் கீழ் மூலதன நிதி ஒதுக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் 804