සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කර්යාලය

සබරගමුව පළාත් සභාව

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම

නම්කල නිලධාරියා

පරාක්‍රම පියසේන මයා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන)

+94718714270

+94452223082

+94452223082

parakramage@yahoo.com

තොරතුරු නිලධාරියා

ජී. ඩී. ජේ. කේ. ගොඩගේ මයා

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

+94718714380

+94452233779

+94452222173

godagegdjk@yahoo.com


තොරතුරු පනත හරහා තොරතුරු ලබාගැනීමේ ලේඛන.

තොරතුරු පනත සම්බන්ඳ විශේෂ වෙබ් අඩවි.

804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂ යටතේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද ව්‍යාපෘති