සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කර්යාලය

සබරගමුව පළාත් සභාව

අපව අමතන්න

ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තිබේද? කරුණාකර අපව කෙලින්ම සම්බන්ධ කර ගැනීමට පසුබට නොවන්න.

  • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කර්යාලය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නවනගරය, රත්නපුර

  • +94 45 2222173

  • spcplan@yahoo.com