සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කර්යාලය

සබරගමුව පළාත් සභාව

නිවේදන

  • ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ගිණුම් කාරක සභාවේ 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා නිර්මල මූල්‍ය කලමනාකරණය හා කාර්යක්ෂම කාර්යසාධනය සඳහා වූ ස්වර්ණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ වගයි

  • දැන් ඔබගේ පහසුව සඳහා උපාධිධාරී හෝ ඩිප්ලෝමාධාරී ලෙස සබරගමුව පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි වීම අන්තර්ජාලය මගින් සිදුකල හැකිය. අදාල පිටුවට යාම සඳහා මෙහි Click කරන්න.
සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

සබරගමුව පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයත්, ජනතාවගේ උසස් ජීවන මට්ටමත් ළඟාකරගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, පවතින සම්පත් කාර්‍යක්ෂමව හා සඵලමත්ව යොදාගැනීම උදෙසා ක්‍රමවත් ක්‍රමසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රතිපත්ති තීරකයන්ට සහ සියළු ආයතනයවලට අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම හා පසුබල සහාය සැපයීම මෙහෙවර කරගත් සබරගමුව පළාත් නියෝජ්‍ය ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක සුවිශේෂී සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මකයි.

සබරගමුව පළාතෙන් බිහිවන මානව සම්පත සඵලදායී ලෙස පළාතේ සහ රටේ සංවර්ධනයට දායක කරවීමත්, පළාතෙහි ගොඩනැගුණු ව්‍යවසායයින් හඳුන්වාදීමත්. එමගින් වෙළඳපලක් නිර්මාණය කිරීමත් මෙහි ස්විශේෂී පර්මාර්ථයන් වන්නේය..