සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය

සබරගමුව පළාත් සභාව
සබරගමු පළාතේ රැකියා විරහිත ඩිප්ලෝමාධාරීන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය

සබරගමුව පළාත් උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරී ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මෙම වැඩසටහන සබරගමුව පළාත තුළින් උසස් අධ්‍යාපනය අවසන් කර වාර්ෂිකව සමාජගතවන මානව සම්පත හඳුනා ගැනීම ප්‍රමුඛ අරමුණ කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරී ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා මාර්ගගතව (online) ලියාපදිංචිය වීමේදී පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.

  • දැනටමත් ලියාපදිංචිව, ලියාපදිංචි අංකයක් නිකුත් කර ඇත්නම් නැවත ලියාපදිංචිය අවශ්‍ය නොවනු ඇත. එමෙන්ම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය ඔස්සේද වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ද්විත්ව ලියාපදිංචි වීම නොවිය යුතුය
  • ලියාපදිංචි දිනට උපාධි හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අවසන් කර තිබිය යුතුය. (සහතිකයේ සඳහන් වලංගු දිනය ලියාපදිංචි දිනට පෙර දිනයක් විය යුතුය)
  • උපාධි හෝ ඩිප්ලෝමා සහතිකයේ පැහැදිලි චායාරූප පිටපතක් උඩුගත කිරීම (upload) කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. එසේ නොමැති අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
  • තොරතුර පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ‘ලියාපදිංචි අංකය‘ හා ‘ දිනය’ යොමු කරණු ඇත. (දැනට විද්‍යුත් ලිපිනයක් භාවිතා නොකරන්නේ නම් අදාල ස්ථානයේ not-applicable@help.com ලෙස සඳහන් කරන්න. එම විස්තර තැපැල් මගින් යොමු කරනු ඇත)

වැඩසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු 045 2222173 (345) මගින් තොරතරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි හෝ 045 2222025 මගින් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිවනු ඇත.


තොරතුරු, පරියේෂණ හා විශේෂ ව්‍යාපෘති දෙපාර්තමේන්තුව
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය
සබරගමුව පළාත් සභාව