සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය

සබරගමුව පළාත් සභාව

නිවේදන

සබරගමුව උපකාරක කවුළුව : වෘත්තීය මංපෙත

සබරගමුව පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයත්, ජනතාවගේ උසස් ජීවන මට්ටමත් ළඟාකරගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, පවතින සම්පත් කාර්‍යක්ෂමව හා සඵලමත්ව යොදාගැනීම උදෙසා ක්‍රමවත් ක්‍රමසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රතිපත්ති තීරකයන්ට සහ සියළු ආයතනයවලට අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම හා පසුබල සහාය සැපයීම මෙහෙවර කරගත් සබරගමුව පළාත් නියෝජ්‍ය ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක සුවිශේෂී සේවාවක් ලෙස මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මකයි.

සබරගමුව පළාතෙන් බිහිවන මානව සම්පත සඵලදායී ලෙස පළාතේ සහ රටේ සංවර්ධනයට දායක කරවීමත්, පළාතෙහි ගොඩනැගුණු ව්‍යවසායයින් හඳුන්වාදීමත්. එමගින් වෙළඳපලක් නිර්මාණය කිරීමත් මෙහි ස්විශේෂී පර්මාර්ථයන් වන්නේය..වාර්තා හා විශේෂාංග